اشعار ابوالقاسم کریمی/2

تبر آمد شب آمد لاله پژمرد
نفس در سینه جنگل ترک خورد

پرنده حس رفتن را به دل داشت
ولی آوای رفتن در قفس مُرد
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار سلمان ساوجی

دیدگاهتان را بنویسید