اشعار ابوالقاسم کریمی/1

علف بر باور کارون رسیده
زمین از ابر و باران دل بریده

کسی که با درختان دشمنی داشت
لباس سبز پیچک را دریده
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار سلمان ساوجی

دیدگاهتان را بنویسید