اشعار ابوالقاسم کریمی/4

به هر جایی که خودخواهان رسیدند
لباس سبز پیچک را دریدند

به رویای نهال سرو جنگل
برای یادگاری خط کشیدند
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  اشعار ابوالقاسم کریمی

دیدگاهتان را بنویسید