گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

خردمندی را که در زمره اجلاف سخن ببندد شگفت مدار که آواز بربط با غلبه دهل بر نیاید و بوی عنبر از گند سیر فرو ماند

نمی‌داندکه آهنگ حجازی
فرو ماند ز بانگ طبل غازی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار شهریار

دیدگاهتان را بنویسید