گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان به قربت پادشاهان

جز به خردمند مفرما عمل
گرچه عمل کار خردمند نیست

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار فرخی سیستانی

دیدگاهتان را بنویسید