گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد

علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند
چارپاپیی برو کتابی چند
آن تهی مغز را چه علم و خبر
که بر او هیزم است یا دفتر

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار سهراب سپهری

دیدگاهتان را بنویسید