گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

شبی در بیابان مکه از بی خوابی پای رفتنم نماند سر بنهادم و شتربان را گفتم دست از من بدار

پای مسکین پیاده چند رود
کز تحمل ستوه شد بُختی
تا شود جسم فربهی لاغر
لاغری مرده باشد از سختی

گفت ای برادر حرم در پیش است و حرامی در پس اگر رفتی بردی و گر خفتی مردی

خوشست زیر مغیلان به ره بادیه خفت
شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

دیدگاهتان را بنویسید