گردآوری:حکایت های زیبا_گلستان سعدی

پادشاهی به کشتن بیگناهی فرمان داد گفت ای ملک به موجب خشمی که ترا بر من است آزار خود مجوی که این عقوبت بر من به یک نفس به سر آید و بزه آن بر تو جاوید بماند.

پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد
در گردن او بماند و بر ما بگذشت

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار محتشم کاشانی

دیدگاهتان را بنویسید