شعرگان
جایی برای انتشار شعر و نوشته های من

جایی برای انتشار شعر و نوشته های من

Read more about the article داستان کوتاه چند خطی
وبسایت رسمی

داستان کوتاه چند خطی

1معلمی به دانش‌آموزش گفت: «باید بیشتر بخوانی و کمتر بازی کنی.» دانش‌آموزپاسخ داد: «باید بیشتر بازی کنم و کمتر بخوانم.» معلم با تعجب پرسید: «چرا؟» دانش‌آموز گفت: «چون من می‌خواهم…

0 دیدگاه