شعرگان
جایی برای انتشار شعر و نوشته های من

شعرگان _ وبسایت ابوالقاسم کریمی

Read more about the article اشعار ابوالقاسم کریمی
وبسایت رسمی

اشعار ابوالقاسم کریمی

1زیستنتهمت بزرگیستبر آنان که باخته اندبر آنان که رویای مرگ رابه گردن نهاده اند2در برابر آنکه می رودو آنکه خواهد رفتو آنکه انتظار رفتن رابه گردن نهاده است اعتراف میکنممن…

0 دیدگاه