شعرگان
جایی برای انتشار شعر و نوشته های من

شعرگان _ وبسایت ابوالقاسم کریمی

دلنوشته_محیط زیست_ابوالقاسم کریمی
وبسایت رسمی

دلنوشته_محیط زیست_ابوالقاسم کریمی

مادر ما زمین استوطن ما زمین استخانه ما زمین استزندگی ما زمین است_ولی ما انسانهابرای نابودی زمین به پا خاسته ایمهر روز جنگل‌ها کوچک‌تر می‌شوندهر روز دریاها از زباله انباشته…

0 دیدگاه
دلنوشته محیط زیستی:ابوالقاسم کریمی
وبسایت رسمی

دلنوشته محیط زیستی:ابوالقاسم کریمی

ای زمینای مادر زخم خوردهای وطن ستم دیدهای خانه ویران شدهای زمینای گل زیبای کمر شکستهای ساحل در زباله غرق شدهای ماهی در گِل افتادهای جنگل در کویر محو شدهای…

0 دیدگاه