شعرگان
جایی برای انتشار اشعار و نوشته ها
ظاهر شاه:آخرین پادشاه افغانستان، نماد آخرین دوره آرامش و پایداری در تاریخ این کشور
وبسایت رسمی

ظاهر شاه:آخرین پادشاه افغانستان، نماد آخرین دوره آرامش و پایداری در تاریخ این کشور

محمد ظاهر شاه، آخرین پادشاه افغانستان بود که از سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۲ هجری خورشیدی (۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳ میلادی) به مدت چهل سال بر این کشور حکمروایی کرد. او در…

0 دیدگاه
سایر نوشته ها:ابوالقاسم کریمی
وبسایت رسمی

سایر نوشته ها:ابوالقاسم کریمی

خدایانگاه میکنم اما نمیبینمگوش میدهم اما نمیشنومراه می روم اما بیدار نیستممیخندم اما سخت غمگینمفریاد میزنم اما غرق در سکوتمزندگی میکنم اما زنده نیستم خدایامرا از این دوزخ نجات بده***ابوالقاسم…

0 دیدگاه