شعرگان
شعرگان _ وبسایت ابوالقاسم کریمی
Read more about the article نمونه اشعار سهراب سپهری
جایی برای انتشار اشعار و نوشته های من

نمونه اشعار سهراب سپهری

باراناضلاع فراغت را می شست.من با شن هایمرطوب عزیمت بازی می کردمو خواب سفرهای منقش می دیدم.من قاتی آزادی شن ها بودم.مندلتنگبودم.در باغیک سفره مانوسپهنبود.چیزی وسط سفره، شبیهادراک منور:یک خوشه…

0 دیدگاه