اشعار ابوالقاسم کریمی

آری ،

رنج ما

میراث نخستین آدمی ست

که گناهش ،

با “متاسف” گفتنی

بخشیده شد …

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار سلمان ساوجی

دیدگاهتان را بنویسید