اشعار ابوالقاسم کریمی

تمام شهر
شاعر می شود ،
وقتی من
زیر پلک های عاشقت
پرسه میزنم.

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید: 

دیدگاهتان را بنویسید