اشعار ابوالقاسم کریمی

آنان هبوط کردند
تا تو
به آغوشم
سقوط کنی

و این بهترین
اتفاق زمین است

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار محمد رضا شفیعی کدکنی

دیدگاهتان را بنویسید