اشعار ابوالقاسم کریمی

به زیر تیغ غم ، عریان صبریم
سوار اسب بی افسار قبریم
اگرچه میوه ی ممنوعه خوردیم
اسیر اختیار دیو جبریم

شاید دوست داشته باشید: 

دیدگاهتان را بنویسید