اشعار ابوالقاسم کریمی

زمین , بی سایه و خاموش و تب دار
بشر در مَنجلاب ترس و کشتار

جُنون, پا در رکاب اسب کینه
بتازد, بر تن و روح ِ ستمکار

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار عبید زاکانی

دیدگاهتان را بنویسید