اشعار ابوالقاسم کریمی

خزان با باور گل آشنا نیست
«غم من قابل فهم شما نیست»

در این کینه سرای دشمن آباد
جدا از حال مَردم جز خدا نیست

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار رهی معیری

دیدگاهتان را بنویسید