اشعار ابوالقاسم کریمی

تبر بازوی جنگل را شکسته
پرنده زخمی و تنها و خسته

لبان تشنه دریاچه یعنی
غبار شب به روی گل نشسته

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار : حافظ

دیدگاهتان را بنویسید