اشعار ابوالقاسم کریمی

دل انسان به حرص و کینه چرکین
هوا آلوده و دریاچه غمگین

مصیبت ها به دوشش دارد آن کس
که میخواهد جهان را بهتر از این

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی

دیدگاهتان را بنویسید