اشعار ابوالقاسم کریمی

شبیه کشتی از هم گسسته
قطار زندگی درهم شکسته

غروب زخمی شهر کویری
به دوش خسته ی جنگل نشسته

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار شیخ محمود شبستری

دیدگاهتان را بنویسید