اشعار ابوالقاسم کریمی

کسی که خائنین را تکیه گاه است
به جا آوردنش هم اشتباه است

نگین خوش تراش دست غم کیست؟
کسی که حاصل عمرش گناه است
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار مسعود سعد سلمان

دیدگاهتان را بنویسید