اشعار ابوالقاسم کریمی

کسی که منطقش در اشتباهه
بدان در زیر رگبار گناهه

غبار روی برگ سرخ تاریخ
نشان از نهضتی بی تکیه گاهه
_
ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گزیده اشعار حافظ

دیدگاهتان را بنویسید